First Chief Minister of Indian States

GK Quiz: First Chief Minister of Indian States

SN State Name/UT First Chief Minister Name Year (Duration)
1 Andhra Pradesh Tanguturi Prakasam Pantulu 1953 – 1954
2 Telangana K. Chandrasekhar Rao 2014
3 Arunachal Pradesh Prem Khandu Thungan 1975 – 1979
4 Assam Gopinath Bordoloi 1947 – 1950
5 Bihar Shri Krishan Sinha 1947-1961
6 Chhattisgarh Ajeet Jogi 2000-2003
7 Delhi Chaudhri Bhram Prakash 1952-1955
8 Goa, Daman and Diu (UT) Dayanand Bundodkar 1963-1966
9 Gujarat Jivraj Narayan Mehta 1960-1963
10 Haryana Pandit Bhagwat Dayal Sharma 1966-1977
11 Himachal Pradesh Yashwant Singh Parmar 1952-1956
12 Jammu & Kashmir Gulam Mohomad Saadik 1965-1971
13 Jharkhand Babu Lal Marandi 2000-2003
14 Karnataka K. Chenglaraya Reddi 1947-1952
15 Kerala E.M.S. Nimbudiripad 1957-1959
16 Madhya Pradesh Ravi Shankar Shukla Nov 1956-Dec 1956
17 Maharashtra Yashwantraw Chuhan 1960-1962
18 Manipur Mairemb Koireng Singh 1963-1962
19 Meghalaya Williamson A Sangma 1970-1972
20 Mizoram C. Chunga 1972-1977
21 Nagaland P. Shelu Ao 1963-1966
22 Odisha Harekrishna Mahataab 1946-1950
23 Punjab Gopi Chand Bhargav 1947-1949
24 Rajasthan Hera  Lal Shashtri 1949-1951
25 Sikkim Kazi linhendup dorji 1975-1979
26 Tamil Nadu C. N. Annadurai Jan 1969-Feb 1969
27 Tripura Sachindra Lal Singh 1963-1971
28 Uttar Pradesh Govind Ballabh Pant 1950-1954
29 Uttarakhand Nityanand Swami 2000-2001`
30 West Bengal Prafull Chandra Gosh 1947-1948

Download PDF File

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Reddit
Share On Stumbleupon
Contact us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*